Hoeveel kost een tattoo?

Zodra ons bekend is wat je wensen zijn, kunnen wij je vertellen wat jouw tattoo zal gaan kosten. Dit is afhankelijk van de grootte, de plaatsing, het ontwerp, wel of geen kleur, stijl, enz. De betreffende tattoo artist zal bekijken hoeveel tijd er nodig zal zijn om deze tattoo te zetten en aan de hand daarvan zal de prijs berekend worden.

Dus laat ons weten hoe je wilt dat jouw tattoo eruit gaat zien en wij zullen je informeren over de prijs die je ervoor zult betalen.

Hoe moet ik mijn tattoo verzorgen?

Bij Tatu For You leggen we je uit hoe je het beste je tattoo kunt verzorgen. Tevens krijg je de nazorg instructies op papier mee naar huis. Hieronder kun je alvast lezen hoe de nazorg in zijn werk gaat.

Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. Als je de tattoo goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot deze wond genezen is.

De tattoo is afgedekt met een folie. Deze mag je na 3 tot 5 uur verwijderen. Je mag met de tattoo douchen.

Behandel de onbedekte tattoo wond als volgt:
– was de tattoo twee keer per dag met lauw warm water met een milde ongeparfumeerde zeep;
– dep de tattoo na het wassen met een schone handdoek droog;
– smeer de wond in met de zalf die je van Tatu For You hebt meegekregen.

Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
– de tattoo wond zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de wond verzorgt);
– krab niet aan de tattoo wond;
– de tattoo wond niet bedekt met strakke of vuile kleding;
– de tattoo wond niet afdekt met pleisters of verband;
– (bubbel) baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
– de tattoo wond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.

De getatoeëerde huid blijft ook na de genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je tattoo daarom altijd goed in met zonnebrand.

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.

Mocht je ergens over twijfelen of heb je nog vragen, neem altijd contact op met ons!

Hoe oud moet ik zijn voor een tattoo?

Iedereen boven de 18 jaar is bij Tatu For You welkom voor een tattoo. Bij twijfel zullen we je vragen om je bij ons te legitimeren.

Welke werkwijze hanteert Tatu For You?

Als je interesse hebt om jouw tattoo bij Tatu For You te laten zetten, neem je contact op via het contactformulier op deze site of je komt bij de shop langs. De tattoo artist naar keuze zal samen met jou je wensen doorspreken en vervolgens een ontwerp maken. Als het ontwerp naar tevredenheid is, gaan we een afspraak inplannen.

Voordat er getatoeëerd gaat worden zullen we eerst samen de algemene voorwaarden, risico’s en nazorg instructies doornemen. Je vult een toestemmingsformulier in en dan kunnen we aan de slag.

De nazorg instructies krijg je op papier mee naar huis om daar alles nog eens goed te kunnen doorlezen. Tevens krijg je een zalf mee om je tattoo tijdens het herstel mee te verzorgen.

Tevens gelden er een aantal huisregels, namelijk; eten en drinken is alleen toegestaan in de “lounge” en niet op de werkvloer waar getatoeëerd wordt, kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan en alcohol/roken/drugs uiteraard ook niet!! Neem je iemand mee, dan kan deze persoon in de “lounge” wachten tot je klaar bent en over de balie een kijkje nemen hoe het ervoor staat.

Hoe werkt het met de betaling?

Voordat je de shop verlaat betaal je het vooraf afgesproken bedrag per pin bij de aanwezige floor manager. Wij doen niet aan achteraf betalingen!

Heeft Tatu For You een vergunning bij de GGD?

Wij bezitten voor zowel het tatoeëren als het piercen over een geldige vergunning van de GGD. We werken dus volgens de meest recente (hygiëne) richtlijnen.

Wat moet ik weten voordat ik een tattoo neem?

Het aanbrengen van een tattoo brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel je tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties.

Laat geen tattoo aanbrengen:
– op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
– op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
– op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
– op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tattoo is gelazerd of waar de laserwond nog niet genezen is;
– op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
– als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
– als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tattoo te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:
– diabetes;
– hemofilie;
– chronische huidziekte;
– allergie voor tattoo materialen of inkt;
– immuunstoornis;
– hart- en vaatafwijkingen.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een tattoo? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.

Een nieuwe tattoo is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie tattoo leiden. Als je de tattoo goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de wond genezen is. De tatoeëerder geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van tattoo’s mee. Lees dit goed door!!!

Wat zijn de algemene voorwaarden?

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tatu For You: gevestigd te Berkel en Rodenrijs in de Vogelaarstraat nummer 11

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tatu For You tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Tatu For You wordt behandeld of aan wie Tatu For You producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tatu For You en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tatu For You en Opdrachtgever, waarbij Tatu For You als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tatu For You worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tatu For You worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de door Tatu For You en afzonderlijk handelende personen die door of namens Tatu For You zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tatu For You aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tatu For You gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3 Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tatu For You worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Tatu For You tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Tatu For You aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetische aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Tatu For You tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tatu For You of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tatu For You te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Tatu For You brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar.

3.6 Tatu For You heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tatu For You het recht de Opdracht te weigeren.

3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door Opdracht te geven aan Tatu For You erkent Opdrachtgever dat Tatu For You een inspanningsverbintenis heeft. Tatu For You zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tatu For You kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tatu For You is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Tatu For You aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tatu For You voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tatu For You terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Tatu For You bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventueel derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 Tatu For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

5. Garantie

Tatu For You gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Tatu For You en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank van Rotterdam, behoudens indien Tatu For You als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tatu For You en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.