Wat zijn de algemene voorwaarden?

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tatu For You: gevestigd te Berkel en Rodenrijs in de Vogelaarstraat nummer 11

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tatu For You tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Tatu For You wordt behandeld of aan wie Tatu For You producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tatu For You en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tatu For You en Opdrachtgever, waarbij Tatu For You als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tatu For You worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tatu For You worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de door Tatu For You en afzonderlijk handelende personen die door of namens Tatu For You zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tatu For You aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tatu For You gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3 Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tatu For You worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Tatu For You tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Tatu For You aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetische aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Tatu For You tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tatu For You of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tatu For You te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Tatu For You brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar.

3.6 Tatu For You heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tatu For You het recht de Opdracht te weigeren.

3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door Opdracht te geven aan Tatu For You erkent Opdrachtgever dat Tatu For You een inspanningsverbintenis heeft. Tatu For You zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tatu For You kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tatu For You is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Tatu For You aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tatu For You voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tatu For You terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Tatu For You bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventueel derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 Tatu For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

5. Garantie

Tatu For You gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Tatu For You en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank van Rotterdam, behoudens indien Tatu For You als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tatu For You en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.